તારીખ / Date વિષય / Subject ડાઉનલોડ / Download
24/01/2023 2023 ધોરણ 10 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહ ગુજરાત બોર્ડ પરીક્ષાનું ટાઈમટેબલ.
01/01/2023 સંકુલમાં વર્ષ 2022-23 માં થયેલ પ્રવૃતિ ન્યૂજપેપરમાં નોંધ
31/01/2021 G.K.Current Affairs January 2021 Latest Update 310 Questions
01/07/2020 G.K.Current Affairs JUNE 2020 Latest Update 300 Questions
01/06/2020 G.K.Current Affairs May 2020 Latest Update 310 Questions
03/04/2020 Vodeo TOuch & Play PDF
20/01/2020 સંકુલ વાર્ષિક કેલેન્ડર - DSS Gadu Calendar 2020