તારીખ / Date વિષય / Subject ડાઉનલોડ / Download
10/05/2024 વર્ષ-2024-25 માં પ્રથમ વર્ષ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે માર્ગદર્શન આપતો વિડિયો નિહાળશો.
20/01/2024 2024 ધોરણ 10 અને 12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહ ગુજરાત બોર્ડ પરીક્ષાનું ટાઈમટેબલ.
24/01/2023 2023 ધોરણ 10 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહ ગુજરાત બોર્ડ પરીક્ષાનું ટાઈમટેબલ.
01/01/2023 સંકુલમાં વર્ષ 2022-23 માં થયેલ પ્રવૃતિ ન્યૂજપેપરમાં નોંધ
31/01/2021 G.K.Current Affairs January 2021 Latest Update 310 Questions
01/07/2020 G.K.Current Affairs JUNE 2020 Latest Update 300 Questions
01/06/2020 G.K.Current Affairs May 2020 Latest Update 310 Questions
03/04/2020 Vodeo TOuch & Play PDF